آموزش بازی بزنگاه

بازی بزنگاه توسط گروه تولید بازی های فکری بازیتا ابداع شده است که 2 الی 9 نفر می توانند در این بازی شرکت کنند و همزمان با هم رقابت می کنند. در هر بسته از این بازی یک زنگ و 90 کارت وجود دارد که این کارت ها به سه بخش تقسیم شده اند رنگ، شکل و شماره ی های کارت. همچنین این بازی برای گروه سنی 10 سال به بالاتوصیه می شود.

روش بازی 

در این بازی کارت ها را به صورت مساوی بین بازیکنان تقسیم می کنند مثلا اگر تعداد بازیکنان 9 نفر باشد به هر بازیکن 10 کارت تعلق می گیرد سپس کارت ها را به پشت می چینند و هیچ بازیکنی نباید کارت ها را ببیند و یا آن ها را نشان دهد.

تمام بازیکنان یه صورت هماهنگ یک کارت را از کارت های خود برداشته و بر می گرداند و کنار کارت های خود قرار می دهد به محض این که یک بازیکن توانست  در یکی از سه بخش اصلی کارت ها شباهت را تشخیص بدهد. ابتدا باید دست هایش را به هم بکوبد و سپس زنگ را به صدا در می آورد اگر درست گفته باشد تمام کارت های رو شده را برداشته و زیر کارت های خود قرار می دهدو بازی به این منوال ادامه پیدا می کند.

قوانین بازی

زمانی که یکی از بازیکنان توانست شباهت بین سه بخش دو کارت را با هم تشخیص بدهد ابتدا باید دست هایش را به یکدیگر بزند سپس زنگ را به صدا در بیاورد و بعد از گفتن وجه تشابه کارت ها کارت های رو شده توسط بازیکنان راجمعه می کند و کنار کارت های خود قرار می دهد. در این بازی 9 کارت مرگ وجود دارد که اگر دو کارت مرگ برگدانده شود بازیکنی برنده است که هیچ عکس العملی نداشته باشد و فقط بگوید خطر مرگ. اگر بازیکن این کار را به درستی انجام بدهد تمام کارت های رو شده را جمع می کند و در کنار کارت های خود قرار می دهد.

نتیجه ی بازی

اولین کسی که کارت هایش به پایان برسد در این هنگام بازی تمام می شود در این هنگام کسی که بیش ترین کارت را دارد برنده بازی است. شما می توانید بازی بزنگاه را از سایت بازی تحریر خریداری کنید.

hanafi